Categoriearchief: Islam

De letterlijke betekenis van Islam is onderwerping, het jezelf onderwerpen of overgeven aan Allah. Hier enkele columns over de Islam vanwege de pogingen van sommige moslims om ‘ongelovigen’ aan zich te onderwerpen. Zie ook de categorie religie.

insha’allah

Een van de kenmerken van een spirituele ervaring is het inzicht dat alles met elkaar is verbonden, goed en kwaad, mooi en lelijk. Dit is rationeel niet te bevatten. Religies verklaren het daarom met de stelling dat alleen god het begrijpt en dat hij op grond daarvan weet wat er moet gebeuren. ‘’Zo god het wil, ‘insha’allah’. In het verlichte westerse denken hebben we deze goddelijke wilsbeschikking losgelaten en gaan we er vanuit dat de mens zelf met de rede verklaringen kan bedenken en met de vrije wil kan beslissen wat er moet gebeuren. Dit roept de volgende vraag bij me op: Wat is voor mij de relatie tussen de rede, de vrije wil en de spirituele ervaring? Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag sta ik stil bij de wijze waarop ik de rede in mijn leven toepas bij mijn spirituele ervaringen. Dit levert het volgende inzicht op: Wanneer ik vragenderwijs en zelfreflecterend ben doorgedrongen tot de kern van een onderwerp en van de gevoelens die ermee verbonden zijn krijg ik inzichten die de reikwijdte van mijn denken overstijgen. De beslissingen die volgen blijken vervolgens geen keuzes te zijn maar vanzelfsprekendheden.

 

de koran

Een wereldwijde meerderheid van moslims vindt dat de teksten in de koran letterlijk moeten worden opgevat. Het boek bevat immers het woord van allah dat via Mohammed aan de mens is gegeven. Door persoonlijk de tekst te interpreteren plaats je jezelf boven allah. Gesteund door deze opvatting gebruiken extremisten de letterlijke tekst om er hun misdaden mee te rechtvaardigen. Ze beroepen zich op verzen als: Voor degenen onder uw vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op totdat de dood haar achterhaalt of totdat god haar een weg opent (4.15). O, gij die gelooft, bestrijd de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden (9.123). De koran bevat veel van dit soort teksten. Pas wanneer je ze in hun historische context plaatst en in relatie met andere verzen leest krijgen ze een minder agressieve betekenis. Echter niet iedereen is hiertoe bereid. Extremisten vatten ze liever letterlijk op om er hun geestelijke gemakzucht en haat mee te voeden. Zie: Koran vertaling

 

kerk en staat in de moslimwereld

Een van de grote verworvenheden van de verlichting is de scheiding van kerk en staat. Waar we in het westen zijn bevrijd van de bemoeienis door de kerk, staat de moslimwereld nog pas aan het begin. Zowel soennieten als sjiieten streven naar een maatschappij die is gebaseerd op de koran en op de hadith, de geschriften waarin het handelen en de uitspraken van Mohammed zijn vastgelegd. Bij de soennieten zorgen de imams voor de uitleg van de koran, de hadith en de soenna, de levenswijze van de profeet. Soennitische politici, zoals het fundamentalistische Saoedische koningshuis, voeren vervolgens de islamitische leefregels uit. Bij sjiieten, zoals in Iran, is de ayatollah de absoluut geestelijk leider die volgens de gelovigen met goddelijke autoriteit de geschriften en de soenna interpreteert. Hij heeft een belangrijke stem in de maatschappelijke uitvoering van en controle op de islamitische leefregels.

Zie ook:
kerk en staat
scheiding kerk en staat
theocratie
verlichting

 

Christus versus Mohammed

Wanneer je de levens van Christus en Mohammed met elkaar vergelijkt is er een grote overeenkomst en een groot verschil. De overeenkomst is dat beiden hun handelen en gedachten baseerden op een spirituele ervaring. Soms heeft iemand met een spirituele ervaring het gevoel alsof een hogere macht hem opdraagt om de ervaring uit te dragen. ‘Ga en verkondig!’ Christus en Mohammed verschilden in de wijze waarop ze dat deden. Christus reageerde geweldloos op de weerstand die hij bij de verkondiging ervoer. Hij reageerde met woorden en onderging vrijwillig de dood aan het kruis. Deze geweldloosheid zag je ook terug bij de eerste christenen die in het Colosseum voor de leeuwen werden geworpen. Door zich niet te verzetten maar door zich als martelaren te laten offeren voor hun geloof meenden ze toegang te krijgen tot de hemel. Pas veel later werden christenen assertiever en agressiever. Bij de moslims gebeurde dat al tijdens het leven van Mohammed. Nadat hij vanwege zijn prediking van Mekka naar Medina was gevlucht veroverde hij Mekka in 630 met een leger van 10.000 man. Na zijn dood gingen zijn opvolgers verder met het voeren van veroveringsoorlogen tegen ‘ongelovigen’ die weigerden zich te bekeren of die zich niet aan het moslimgezag wilden onderwerpen. De moslims die daarbij sneuvelden zagen zichzelf als martelaren. Door te doden en gedood te worden verwierven ze volgens hun islamitische leiders een plaats in het paradijs.

Zie ook: totalitaire politieke islam

 

de gebeten hond

De olieopbrengsten in het Midden Oosten zijn in handen van een kleine groep dictators en hun families en vrienden. Dit veroorzaakte in de afgelopen jaren armoede en sociale onrust welke als een brandend vuur de sporen volgde die de godsdienst in het gebied heeft nagelaten. Oude tegenstellingen tussen soennieten en sjiieten werden erdoor aangewakkerd. In deze sektarische twisten hadden diverse groepen er belang bij om zoveel mogelijk mensen aan zich te binden. De beste manier om dat te realiseren was door een zondebok aan te wijzen: de ongelovigen in het Westen. Wanneer het zou lukken om hen tegen je in het harnas te jagen was er een grote kans dat alle moslims je zouden steunen. Wat het betekent om de gebeten hond te zijn besefte ik in de afgelopen dagen na de aanrandingen en berovingen van vrouwen in Keulen. Ik merkte dat ik twijfelde tussen ‘Laten we rustig blijven.’ en ‘Blijf van onze vrouwen en dochters af of ik v… je!’ En dan te bedenken dat ik een softie ben. Wat gebeurt er op dit moment dan wel niet met de macho’s in het Westen?

Zie ook: achterlijk

 

totalitaire politieke islam

We hebben in Nederland de neiging om de totalitaire politieke vorm van de islam goed te praten. Regiems die met geweld het leven van hun onderdanen absoluut en volledig willen vormen en bepalen. Sommigen van ons nemen zelfs de schuld op zich voor de misdaden van deze regiems. Volgens deze schuldgevoelige navelstaarders zouden de door de politieke islam gevoerde oorlogen op gang zijn gebracht door de kruistochten. Zij gaan voorbij aan het feit dat het christelijk-joodse Jeruzalem in 637, vijf jaar na de dood van de profeet Mohammed, door een islamitisch leger werd veroverd en dat Tariq ibn Zijad namens het Omajjadische kalifaat in 711 de straat van Gibraltar overstak om Spanje te veroveren. De eerste kruistochten vonden pas plaats tussen 1095 en 1099. Ook op dit moment zouden we, maar nu door onze oliepolitiek, het islamitisch geweld oproepen. Opnieuw ontkennen de navelstaarders de geschiedenis. De politieke islam kon gedijen omdat de dictators in het Midden Oosten de olieopbrengsten ongelijk verdeelden. De maatschappelijke onvrede die daardoor ontstond vertaalde zich in terroristische acties tegen andersdenkenden binnen de islam en tegen ‘ongelovigen’.

Zie ook: Christus versus Mohammed

 

Waar blijven de kritische moslims?

We leven in een open maatschappij die al eeuwen wordt gevoed door kritische denkers. Zij staan aan de basis van onze wetgeving en van het recht op vrije meningsuiting. Dit recht is niet vrij in de zin dat er geen regels zijn. Zo is haat prediken verboden. Op dit moment is er in de wereld een grote groep haatpredikers die hun leven baseren op de koran en die menen dat zij mensen tegen elkaar op mogen zetten en uitmoorden op basis van dit boek. Ook in Nederland zijn er mensen die hun handelen baseren op de koran. Zij zijn, gebruik makend van de verworvenheden van de open maatschappij, moreel schatplichtig aan de samenleving en dienen kleur te bekennen. Niet door alleen maar te zeggen dat de koran een boek van vrede en liefde is maar door dit ook helder en bondig met teksten uit de koran te onderbouwen en de argumenten van de haatpredikers openlijk aan een kritische beschouwing te onderwerpen.

Hier een kritische moslim site: islamitische kwesties

Zie ook: Zet de islam aan tot haat?