Wat is liefde?

Is liefde de verzamelterm voor de hormonen waarmee we onszelf aan iets of iemand hechten? Of dien ik de vraag ‘Wat is liefde?‘ taalkundig te beschouwen? Is liefde slechts het zelfstandig naamwoord van het bijvoeglijke naamwoord lief? Maar wat is dan de betekenis van lief zoals in lief gezicht? Etymologisch is het woord lief verbonden met het gotische liufs, begeerlijk, en met het Latijnse libido, begeerte. In de taalkundige analyse speelt het werkwoord begeren blijkbaar een belangrijke rol. Wanneer ik me hierop concentreer stel ik vast dat liefde zowel statisch is, een zelfstandig naamwoord, als dynamisch, verbonden met het werkwoord begeren. Deze twee invalshoeken zijn misschien wel de reden waarom de liefde ons zo boeit. Liefde overlapt en verbindt de grootst mogelijke tegenstellingen met elkaar: stilstand en beweging, dood en leven.

Zie ook: begeerte

 

de belastingpot

In Nederland leggen we in totaal ongeveer 50% van ons verdiende geld bij elkaar om gezamenlijke activiteiten te betalen. Het grootste deel van dit belastinggeld wordt opgebracht door werknemers en bedrijven. Er is geen ander land dat tekorten voor ons aanvult. Alleen onder strikte voorwaarden kunnen we geld lenen. Ik vat dit samen omdat ik me erger aan de manier waarop sommigen met dit geld omgaan. Gebruikers die doen alsof ze er een natuurlijk recht op hebben. Politici die doen alsof de pot met geld zich vanzelf vult en er vooral is voor financiële cadeautjes aan hun kiezers en die wanneer er te weinig geld in de pot zit deze vullen met nieuwe belastingen en leningen. Je zult maar met zo iemand getrouwd zijn. Een partner die het geld in de huishoudpot gebruikt voor zichzelf, die schulden maakt, deze niet aflost en niet spaart voor onverwachte uitgaven en te verwachten investeringen.

Zie ook: Dutch Disease

 

de theorie van alles

Het is de natte droom van veel natuurkundigen om als eerste een theorie te formuleren waarin de vier fundamentele natuurkrachten worden verenigd, de sterke en zwakke kernkracht, de elektromagnetische kracht en de zwaartekracht. Zelfs Einstein is het niet gelukt om deze krachten in één theorie samen te vatten. Dit betekent niet dat het de mens nooit zal lukken. De vraag is of je daarop moet wachten. We hebben dan wel geen theorie van alles maar wel een besef van alles. Een besef dat voor een deel al door de natuurkunde in begrippen en wetten is vertaald zoals in het begrip ruimtetijd. Door je opvattingen over ruimte en tijd los te laten ervaar je dat ruimte en tijd één geheel vormen. Binnen de filosofie stond deze ervaring aan de basis van het pantheïsme, het idee dat geest en stof één zijn, dat het de eigenschappen zijn van een goddelijke substantie die op en door zichzelf bestaat.

Zie ook: de slang die in haar staart bijt

 

exhibitionisme

Ik merk dat ik me erger aan de schaamteloosheid waarmee de mens zich soms presenteert. De ziekelijke zucht om de wereld te shockeren met geaardheid, rijkdom en macht. Waarom erger ik me hieraan? Ik weet dat het jezelf tentoonspreiden onderdeel is van de scheppingskracht. Ik weet ook dat een dominante houding soms extra kansen biedt in de maatschappij. Terwijl ik dit overdenk besef ik dat ik me erger aan het protserige en schreeuwerige karakter van het gedrag. Eenvoud en ingetogenheid spreken mij meer aan. Ik heb een voorkeur voor het intieme, het kleine. In de wijze waarop ik soms het kleine beleef wordt het kleine steeds kleiner totdat er niets is dat ik nog kan vasthouden. Ik raak dan aan de oorspronkelijke betekenis van het woord exhibitionisme, het Latijnse exhibēre wat een samenstelling is van ex- en habēre, ‘stoppen met houden, hebben’. Wat een prachtige paradox bevat het woord exhibitionisme! Laten zien wat je hebt en stoppen met wat je hebt.

 

dictator Trump

Ik erger me aan degenen die politici verwijten dat zij hun verkiezingsbeloften niet nakomen en die iemand als Trump kiezen omdat hij zijn beloften onverdund uitvoert. Zij begrijpen een belangrijk principe van het democratisch proces niet. Een democratisch gekozen leider regeert namens de gehele bevolking. Zelfs wanneer hij een meerderheid van de kiezers achter zich heeft staan houdt hij rekening met de verliezers. Hij sluit compromissen met hen al is het maar om spanningen en opstanden te voorkomen. Trump is geen democraat en ook geen republikein. Hij is een dictator die alle macht naar zich toe trekt en die zijn wil compromisloos oplegt aan meer dan de helft van de kiezers. Laten we hopen dat het democratisch systeem in Amerika sterk genoeg is om te voorkomen dat hij een absoluut heerser wordt die zichzelf boven de kiezers en boven de wet stelt.

Zie ook:
rompertje stumpertje trumpertje
mindfucker
nood leert bidden

 

psychische gevolgen parkinson

De meeste mensen kennen alleen de fysieke gevolgen van parkinson zoals trillen, stijfheid, vermoeidheid, slaapproblemen, taal- en spraakstoornissen. Minder bekend zijn de psychische gevolgen. Zo heeft een groot aantal patiënten last van stressverschijnselen en heeft 40% depressieve symptomen zoals angst. Angst wordt normaal gesproken veroorzaakt door gevaarlijke situaties, zorgen of trauma’s. Na diepgaand zelfonderzoek besef ik dat de gevolgen van angst, de automatische freeze-flight-fight reacties, niet exclusief gekoppeld zijn aan angst. Zoals mijn kaak ongecontroleerd trilt bij een tekort aan dopamine zo raken ook de angst reacties bij mij geactiveerd zelfs wanneer ik niet bang ben maar uitgeput door een dopaminetekort. Een ander psychisch gevolg is dat ik minder lang achter elkaar gepassioneerd bezig kan zijn. Je zou dopamine een motivatiedrug kunnen noemen. Het helpt je om gedreven en doelgericht te werken. Ik zal moeten leren om mijn passie beter te doseren. Ik zal ook moeten leren om tevreden te zijn met een leven waarin de mogelijkheid om gepassioneerd bezig te zijn afneemt. Een gedachte die me daarbij kan helpen is: Ik krijg cadeau waar een ander intensief voor moet mediteren.

Zie ook: psychische gevolgen

 

gewetenloze maatschappij

Met je geweten toets je emotioneel en rationeel of iets goed of fout is. Voor de emotionele toetsing is het belangrijk dat je jezelf bewust bent van je verdriet en plezier en dat je jezelf kunt inleven in dat van anderen. Voor de rationele toetsing is het belangrijk dat je over persoonlijke normen en waarden beschikt. Als het goed is hebben deze zich ontwikkeld tijdens je opvoeding en in je contacten met de cultuur waarin je leeft. Helaas zwakt het geweten dat besloten ligt in de cultuur steeds verder af. Het woord geweten is ontleend aan het Latijnse conscientia, van con ‘samen’ en scientia ‘het weten’. Ons gezamenlijk ge-‘weten’ zwakt af door de afnemende invloed van religieuze en sociale ideologieën. Alleen wanneer we een nieuw cultureel klankbord weten te realiseren zal het geweld dat opleeft in een gewetenloze maatschappij stoppen.